İspanyolca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

일반적으로는 저는 ....의 의견에 동의합니다. 왜냐하면, ...
En términos generales, coincido con X porque...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
대개 ... 와 같은 의견을 나타냅니다. 왜냐하면, ...
Uno tiende a concordar con X ya que...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
그 분의 요지는 잘 알겠습니다.
Comprendo su planteamiento...
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
저는 ... 의 의견에 전적으로 동의 합니다.
Coincido totalmente en que...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
...라는 의견을 진심으로 받아들입니다.
Respaldo completamente la idea de que...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

일반적으로 말해, 저는 ...의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
대개 ....의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
그 분의 요지는 잘 알겠습니다. 하지만, 전 전적으로 동의할 수 없습니다.
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
....라는 의견에 강하게 반대합니다.
Difiero completamente en relación a...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
....라는 생각에 대해 굳게 반대합니다.
Me opongo firmemente a la idea de que...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

.. 과 ... 는 ..... 한 점에서 공통점을 공유하고 있습니다/ 차이점을 갖고 있습니다.
... y... son similares/diferentes en cuanto a...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
....에 반하여, ...는 ....를 나타내고 있습니다.
En contraste con..., ... muestra...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
....와는 다르게, ...는 ...입니다.
... en contraste con... es/son...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...는 ....와 .....한 점에서 유사점을 갖고 있습니다.
... es similar a... en lo referente a...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...과 ....는 ....한 면에서 서로 다릅니다.
... y... difieren en relación a...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
처음의 ....는 이런데에 반해, 두번째의 ...는 ... 습니다.
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...과 ...의 중요한 유사점/ 차이점 중 하나는 ... 입니다.
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
...과 ...의 차이점 중 하나는 ...입니다. 더 많은 차이점으로는 .... 이 있습니다.
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

.....라고 말하고 싶습니다.
Podría decir que...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
제가 보기에는 .... 인 것 같습니다.
A mi parecer...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
제 생각에는, ...
En mi opinión...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
저의 관점에서는, ...
Desde mi punto de vista...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
저는 ... 한 의견을 갖고 있습니다.
Soy de la opinión de que...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
이에 대해서는 여러 이유들이 있습니다. 첫째로, ... 둘째로, ...
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
저는 ... 다고 믿습니다. 왜냐하면, ....
A mi parecer... debido a que...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

그렇다면, 이젠 ...을 분석/관찰 하여 봅시다.
Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
... 은 이제 분명합니다. 그렇다면, ...으로 관심을 돌려봅시다.
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
게다가, 이것에 대한 반박 의견인 ... 을 무시할 수 없습니다.
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
... 을 인정합니다. 하지만, ...
Es cierto que..., pero...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
... 인 것은 사실입니다. 하지만, ... 라는 사실은 유효합니다.
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
... 라고 하더라도, .... 입니다.
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
반대로, ...
Por el contrario,...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
한편으로는 ...
Por una parte...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
다른 한편으로는 ...
Por otra parte...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
... 에도 불구하고, ...
A pesar de...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
... 한 사실에도 불구하고,
A pesar de que...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
과학적으로/ 역사적으로 말하면, ...
Desde el punto de vista científico / histórico...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
부수적으로, ...
Cabe acotar...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
게다가, ...
Además,...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır