Hollandaca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

일반적으로는 저는 ....의 의견에 동의합니다. 왜냐하면, ...
In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
대개 ... 와 같은 의견을 나타냅니다. 왜냐하면, ...
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
그 분의 요지는 잘 알겠습니다.
Ik begrijp zijn/haar punt.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
저는 ... 의 의견에 전적으로 동의 합니다.
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
...라는 의견을 진심으로 받아들입니다.
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

일반적으로 말해, 저는 ...의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
대개 ....의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
그 분의 요지는 잘 알겠습니다. 하지만, 전 전적으로 동의할 수 없습니다.
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
....라는 의견에 강하게 반대합니다.
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
....라는 생각에 대해 굳게 반대합니다.
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

.. 과 ... 는 ..... 한 점에서 공통점을 공유하고 있습니다/ 차이점을 갖고 있습니다.
... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
....에 반하여, ...는 ....를 나타내고 있습니다.
In tegenstelling tot ..., toont ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
....와는 다르게, ...는 ...입니다.
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...는 ....와 .....한 점에서 유사점을 갖고 있습니다.
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...과 ....는 ....한 면에서 서로 다릅니다.
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
처음의 ....는 이런데에 반해, 두번째의 ...는 ... 습니다.
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...과 ...의 중요한 유사점/ 차이점 중 하나는 ... 입니다.
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
...과 ...의 차이점 중 하나는 ...입니다. 더 많은 차이점으로는 .... 이 있습니다.
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

.....라고 말하고 싶습니다.
Ik zou zeggen dat ...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
제가 보기에는 .... 인 것 같습니다.
Het lijkt mij dat ...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
제 생각에는, ...
Naar mijn mening ...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
저의 관점에서는, ...
Vanuit mijn standpunt ...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
저는 ... 한 의견을 갖고 있습니다.
Ik ben van mening dat ...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
이에 대해서는 여러 이유들이 있습니다. 첫째로, ... 둘째로, ...
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
저는 ... 다고 믿습니다. 왜냐하면, ....
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

그렇다면, 이젠 ...을 분석/관찰 하여 봅시다.
Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
... 은 이제 분명합니다. 그렇다면, ...으로 관심을 돌려봅시다.
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
게다가, 이것에 대한 반박 의견인 ... 을 무시할 수 없습니다.
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
... 을 인정합니다. 하지만, ...
Toegegeven ..., maar ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
... 인 것은 사실입니다. 하지만, ... 라는 사실은 유효합니다.
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
... 라고 하더라도, .... 입니다.
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
반대로, ...
Integendeel, ...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
한편으로는 ...
Enerzijds ...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
다른 한편으로는 ...
Anderzijds ...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
... 에도 불구하고, ...
Ondanks ...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
... 한 사실에도 불구하고,
Ondanks het feit dat ...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
과학적으로/ 역사적으로 말하면, ...
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
부수적으로, ...
Bijkomend ...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
게다가, ...
Bovendien ...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır