Rusça | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
Согласие
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
言っていることはもっともだ。
Я понимаю его/ее точку зрения.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
・・・・に同意している。
Я полностью согласен, что...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
心から・・・・という意見を支持する。
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

大まかに言って、・・・・に反対である。
В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
・・・・に強く反対である。
Я совершенно не соголасен с...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
・・・・という意見に断固として反対する。
Я совершенно не разделяю идею, что...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
И наоборот, ... показывает...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
В отличие от...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
... похоже на ..., если принять во внимание...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
... и ... различаются в понимании ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
Первое...., второе, напротив, ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Одно из различий между ... и ..., однако...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

・・・・と言えるかもしれない。
Я бы предположил, что...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
・・・・のように見受けられる。
Мне кажется, что...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
私の意見では、・・・・
Я считаю, что...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
私の見方だと、・・・・
По моему мнению...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
私の意見としては、・・・・
Я придерживаюсь мнения, что...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Я полагаю, что...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Нельзя не заметить, что ...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
確かにそうだが、しかし・・・・
Согласен.., но...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Действительно..., и все же ... остается фактом
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Согласен,... , и тем неменее
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
それどころか、・・・・
Напротив,...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
一方では・・・・
С одной стороны
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
しかしその一方で・・・・
С другой стороны...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
・・・・にもかかわらず
Несмотря на
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Хотя...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
科学的に/歴史的に言って・・・・
Говоря научным языком...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
ちなみに、・・・・
Между прочим...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
その上・・・・
Более того...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır