İsveççe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
言っていることはもっともだ。
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
・・・・に同意している。
Jag håller helt med om att ...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
心から・・・・という意見を支持する。
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

大まかに言って、・・・・に反対である。
Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
・・・・に強く反対である。
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
・・・・という意見に断固として反対する。
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
... och ... är lika/olika när det gäller ...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
I motsats till ..., ... visar ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
... till skillnad från ... är...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
... liknar ... när det gäller ...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

・・・・と言えるかもしれない。
Jag skulle säga att ...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
・・・・のように見受けられる。
För mig verkar det som att ...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
私の意見では、・・・・
Enligt min åsikt ...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
私の見方だと、・・・・
Från min synpunkt sett ...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
私の意見としては、・・・・
Jag är av den uppfattningen att ...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Låt oss nu analysera/undersöka ...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
確かにそうだが、しかし・・・・
Visserligen ... men ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
それどころか、・・・・
Tvärtom ...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
一方では・・・・
Å ena sidan ...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
しかしその一方で・・・・
Å andra sidan ...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
・・・・にもかかわらず
Trots ...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Trots att ...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
科学的に/歴史的に言って・・・・
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
ちなみに、・・・・
För övrigt/Förresten ...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
その上・・・・
Dessutom ...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır