İngilizce | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
Broadly speaking, I agree with… because…
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
One is very much inclined to agree with… because…
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
言っていることはもっともだ。
I can see his/her point.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
・・・・に同意している。
I entirely agree that…
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
心から・・・・という意見を支持する。
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

大まかに言って、・・・・に反対である。
Broadly speaking, I disagree with… because…
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
・・・・の理由で・・・・に反対である。
One is very much inclined to disagree with… because…
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
I can see his point, but disagree with it entirely.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
・・・・に強く反対である。
I strongly disagree that…
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
・・・・という意見に断固として反対する。
I am firmly opposed to the idea that…
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
…and…are similar/different as regards to…
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
In contrast to…, …shows…
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
…by contrast with… is/are…
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
…is similar to… in respect of…
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
…and… differ in terms of...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
The first…, by contrast, the second…
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
One of the main similarities/differences between… and… is that…
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
One difference between… and… is that…, whereas…
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

・・・・と言えるかもしれない。
I would say that…
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
・・・・のように見受けられる。
It seems to me that…
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
私の意見では、・・・・
In my opinion…
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
私の見方だと、・・・・
From my point of view…
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
私の意見としては、・・・・
I am of the opinion that…
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
It is my belief that… because…
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Let us now analyze/turn to/examine…
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
確かにそうだが、しかし・・・・
Admittedly…, but…
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
It is true that…, yet the fact remains that…
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Granted, …, nevertheless…
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
それどころか、・・・・
On the contrary, …
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
一方では・・・・
On the one hand…
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
しかしその一方で・・・・
On the other hand…
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
・・・・にもかかわらず
In spite of…
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Despite the fact that…
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
科学的に/歴史的に言って・・・・
Scientifically/Historically speaking…
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
ちなみに、・・・・
Incidentally…
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
その上・・・・
Furthermore…
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır