Esperanto | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
言っていることはもっともだ。
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
・・・・に同意している。
Mi tute konsentas, ke...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
心から・・・・という意見を支持する。
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

大まかに言って、・・・・に反対である。
En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
・・・・に強く反対である。
Mi tute malkonsentas, ke...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
・・・・という意見に断固として反対する。
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
En kontrasto al..., ...montras...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
...per kontrasto kun...estas...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
...estas simila al... rilate...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
...kaj... malsamas en terminoj de...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
La unua..., kontraste, la dua...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

・・・・と言えるかもしれない。
Mi dirus, ke...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
・・・・のように見受けられる。
Ŝajnas al mi, ke...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
私の意見では、・・・・
Miaopinie…
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
私の見方だと、・・・・
El mia vidpunkto...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
私の意見としては、・・・・
Mi estas de la opinio, ke...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
確かにそうだが、しかし・・・・
Certe..., sed...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Koncedita, ..., tamen...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
それどころか、・・・・
Kontraŭe, ...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
一方では・・・・
Unuflanke...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
しかしその一方で・・・・
Aliflanke…
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
・・・・にもかかわらず
Malgraŭ…
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Malgraŭ la fakto ke...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
科学的に/歴史的に言って・・・・
Science/Historie parolanta...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
ちなみに、・・・・
Parenteze...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
その上・・・・
Krome...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır