Çince | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
一般来说,我同意...,因为...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
人们较倾向于同意...,因为...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
言っていることはもっともだ。
我能理解他/她的观点。
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
・・・・に同意している。
我完全同意...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
心から・・・・という意見を支持する。
我完全赞同...的观点。
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

大まかに言って、・・・・に反対である。
总的来说,我不同意...,因为...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
・・・・の理由で・・・・に反対である。
人们较倾向于不同意...,因为...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
我明白他的意思,但是完全不同意。
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
・・・・に強く反対である。
我强烈不同意...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
・・・・という意見に断固として反対する。
我坚决反对...的观点
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
就...方面,...和...相似/不同
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
和...比,...表明...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
对比...,...是...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
在...方面,...和...是相似的
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
在...方面,...和...不同
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
第一...,与此对比,第二...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
...和...的一个不同点是...,而...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

・・・・と言えるかもしれない。
我想说的是...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
・・・・のように見受けられる。
对我来说,它像是...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
私の意見では、・・・・
在我看来...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
私の見方だと、・・・・
我认为...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
私の意見としては、・・・・
我的观点是...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
我相信...,因为...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
现在让我们分析/转到/研究...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
...清楚了,让我们把注意力转到...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
加えて、これに反する意見もある:・・・・
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
確かにそうだが、しかし・・・・
诚然...,但是...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
...是对的,但是事实上...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
诚然...,但是...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
それどころか、・・・・
相反...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
一方では・・・・
一方面...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
しかしその一方で・・・・
另一方面...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
・・・・にもかかわらず
尽管...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
尽管...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
科学的に/歴史的に言って・・・・
从科学/历史角度讲...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
ちなみに、・・・・
附带说一句...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
その上・・・・
此外...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır