Çince | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
一般来说,我同意...,因为...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
人们较倾向于同意...,因为...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Si può comprendere il punto di vista di...
我能理解他/她的观点。
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
我完全同意...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
Sostengo l'idea secondo la quale...
我完全赞同...的观点。
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
总的来说,我不同意...,因为...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
人们较倾向于不同意...,因为...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
我明白他的意思,但是完全不同意。
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
我强烈不同意...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
我坚决反对...的观点
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
就...方面,...和...相似/不同
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
A differenza di..., ... mostra...
和...比,...表明...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
In contrasto con..., .... è...
对比...,...是...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... è simile a ... in quanto entrambi...
在...方面,...和...是相似的
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... e... differiscono in termini di...
在...方面,...和...不同
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
第一...,与此对比,第二...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
...和...的一个不同点是...,而...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Si potrebbe dunque affermare che...
我想说的是...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
对我来说,它像是...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Secondo il mio punto di vista...
在我看来...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Da una prospettiva prettamente personale...
我认为...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Sono dell'idea che...
我的观点是...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
我相信...,因为...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Spostando l'attenzione verso...
现在让我们分析/转到/研究...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
...清楚了,让我们把注意力转到...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
诚然...,但是...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
...是对的,但是事实上...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
诚然...,但是...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Al contrario...
相反...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
Da un lato...
一方面...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
Dall'altro...
另一方面...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
A dispetto di...
尽管...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Nonostante si ritenga che...
尽管...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Scientificamente/Storicamente...
从科学/历史角度讲...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
A tal proposito...
附带说一句...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Inoltre...
此外...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır