Çince | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

I stort sett håller jag med ... eftersom ...
一般来说,我同意...,因为...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
人们较倾向于同意...,因为...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
我能理解他/她的观点。
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
Jag håller helt med om att ...
我完全同意...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
我完全赞同...的观点。
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
总的来说,我不同意...,因为...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
人们较倾向于不同意...,因为...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
我明白他的意思,但是完全不同意。
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
我强烈不同意...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
Jag är helt och hållet emot idén att ...
我坚决反对...的观点
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

... och ... är lika/olika när det gäller ...
就...方面,...和...相似/不同
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
I motsats till ..., ... visar ...
和...比,...表明...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... till skillnad från ... är...
对比...,...是...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... liknar ... när det gäller ...
在...方面,...和...是相似的
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
在...方面,...和...不同
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
第一...,与此对比,第二...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
...和...的一个不同点是...,而...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Jag skulle säga att ...
我想说的是...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
För mig verkar det som att ...
对我来说,它像是...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Enligt min åsikt ...
在我看来...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Från min synpunkt sett ...
我认为...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Jag är av den uppfattningen att ...
我的观点是...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
Det är min åsikt att ... eftersom ...
我相信...,因为...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Låt oss nu analysera/undersöka ...
现在让我们分析/转到/研究...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
...清楚了,让我们把注意力转到...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Visserligen ... men ...
诚然...,但是...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
...是对的,但是事实上...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
诚然...,但是...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Tvärtom ...
相反...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
Å ena sidan ...
一方面...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
Å andra sidan ...
另一方面...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
Trots ...
尽管...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Trots att ...
尽管...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
从科学/历史角度讲...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
För övrigt/Förresten ...
附带说一句...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Dessutom ...
此外...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır