Rusça | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

En términos generales, coincido con X porque...
Согласие
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Uno tiende a concordar con X ya que...
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Comprendo su planteamiento...
Я понимаю его/ее точку зрения.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
Coincido totalmente en que...
Я полностью согласен, что...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
Respaldo completamente la idea de que...
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
Difiero completamente en relación a...
Я совершенно не соголасен с...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
Me opongo firmemente a la idea de que...
Я совершенно не разделяю идею, что...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
En contraste con..., ... muestra...
И наоборот, ... показывает...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... en contraste con... es/son...
В отличие от...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... es similar a... en lo referente a...
... похоже на ..., если принять во внимание...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... y... difieren en relación a...
... и ... различаются в понимании ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Первое...., второе, напротив, ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Одно из различий между ... и ..., однако...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Podría decir que...
Я бы предположил, что...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
A mi parecer...
Мне кажется, что...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
En mi opinión...
Я считаю, что...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Desde mi punto de vista...
По моему мнению...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Soy de la opinión de que...
Я придерживаюсь мнения, что...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
A mi parecer... debido a que...
Я полагаю, что...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Нельзя не заметить, что ...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Es cierto que..., pero...
Согласен.., но...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Действительно..., и все же ... остается фактом
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Согласен,... , и тем неменее
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Por el contrario,...
Напротив,...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
Por una parte...
С одной стороны
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
Por otra parte...
С другой стороны...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
A pesar de...
Несмотря на
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
A pesar de que...
Хотя...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Desde el punto de vista científico / histórico...
Говоря научным языком...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
Cabe acotar...
Между прочим...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Además,...
Более того...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır