Rumence | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

En términos generales, coincido con X porque...
În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Uno tiende a concordar con X ya que...
Cineva este de acord cu...deoarece...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Comprendo su planteamiento...
Înţeleg punctul său de vedere.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
Coincido totalmente en que...
Sunt în totalitate de acord că...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
Respaldo completamente la idea de que...
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
Difiero completamente en relación a...
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
Me opongo firmemente a la idea de que...
Mă opun total ideii conform căreia...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
En contraste con..., ... muestra...
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... en contraste con... es/son...
...în opoziţie cu...este/sunt...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... es similar a... en lo referente a...
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... y... difieren en relación a...
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Podría decir que...
Aş putea spune că...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
A mi parecer...
Impresia mea este că...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
En mi opinión...
După părerea mea,...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Desde mi punto de vista...
Din punctul meu de vedere...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Soy de la opinión de que...
Sunt de părere că...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
A mi parecer... debido a que...
Convingerea mea este că... deoarece...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Es cierto que..., pero...
Admitem faptul că..., dar...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Se admite faptul că..., însă...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Por el contrario,...
Din contră,...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
Por una parte...
Pe de o parte...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
Por otra parte...
Pe de altă parte...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
A pesar de...
Contrar...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
A pesar de que...
În ciuda faptului că...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Desde el punto de vista científico / histórico...
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
Cabe acotar...
Întâmplător...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Además,...
Mai mult decât atât...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır