Macarca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

En términos generales, coincido con X porque...
Általában beszélve egyetértek vele, mert...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Uno tiende a concordar con X ya que...
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Comprendo su planteamiento...
Értem, amit mond.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
Coincido totalmente en que...
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
Respaldo completamente la idea de que...
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Általánosan nem értek vele egyet, mert....
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
Difiero completamente en relación a...
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
Me opongo firmemente a la idea de que...
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
En contraste con..., ... muestra...
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... en contraste con... es/son...
....-val/vel ellentétben, a .......
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... es similar a... en lo referente a...
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... y... difieren en relación a...
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Podría decir que...
Azt mondanám, hogy ...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
A mi parecer...
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
En mi opinión...
Véleményem szerint ...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Desde mi punto de vista...
Véleményem szerint ...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Soy de la opinión de que...
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
A mi parecer... debido a que...
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Es cierto que..., pero...
Hozzátéve ...., de ....
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Por el contrario,...
Ezzel ellentétben ....
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
Por una parte...
Másrészt viszont ....
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
Por otra parte...
Másrészt ...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
A pesar de...
Ellentében a ....-val/vel, a ....
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
A pesar de que...
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Desde el punto de vista científico / histórico...
Tudományosan/történelmileg ...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
Cabe acotar...
Mellékesen....
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Además,...
Továbbá ....
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır