Japonca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

En términos generales, coincido con X porque...
大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Uno tiende a concordar con X ya que...
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Comprendo su planteamiento...
言っていることはもっともだ。
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
Coincido totalmente en que...
・・・・に同意している。
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
Respaldo completamente la idea de que...
心から・・・・という意見を支持する。
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
大まかに言って、・・・・に反対である。
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
Difiero completamente en relación a...
・・・・に強く反対である。
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
Me opongo firmemente a la idea de que...
・・・・という意見に断固として反対する。
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
En contraste con..., ... muestra...
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... en contraste con... es/son...
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... es similar a... en lo referente a...
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... y... difieren en relación a...
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Podría decir que...
・・・・と言えるかもしれない。
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
A mi parecer...
・・・・のように見受けられる。
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
En mi opinión...
私の意見では、・・・・
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Desde mi punto de vista...
私の見方だと、・・・・
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Soy de la opinión de que...
私の意見としては、・・・・
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
A mi parecer... debido a que...
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Es cierto que..., pero...
確かにそうだが、しかし・・・・
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Por el contrario,...
それどころか、・・・・
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
Por una parte...
一方では・・・・
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
Por otra parte...
しかしその一方で・・・・
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
A pesar de...
・・・・にもかかわらず
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
A pesar de que...
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Desde el punto de vista científico / histórico...
科学的に/歴史的に言って・・・・
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
Cabe acotar...
ちなみに、・・・・
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Además,...
その上・・・・
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır