Hollandaca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

En términos generales, coincido con X porque...
In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Uno tiende a concordar con X ya que...
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Comprendo su planteamiento...
Ik begrijp zijn/haar punt.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
Coincido totalmente en que...
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
Respaldo completamente la idea de que...
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
Difiero completamente en relación a...
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
Me opongo firmemente a la idea de que...
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
En contraste con..., ... muestra...
In tegenstelling tot ..., toont ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... en contraste con... es/son...
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... es similar a... en lo referente a...
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... y... difieren en relación a...
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Podría decir que...
Ik zou zeggen dat ...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
A mi parecer...
Het lijkt mij dat ...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
En mi opinión...
Naar mijn mening ...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Desde mi punto de vista...
Vanuit mijn standpunt ...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Soy de la opinión de que...
Ik ben van mening dat ...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
A mi parecer... debido a que...
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Es cierto que..., pero...
Toegegeven ..., maar ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Por el contrario,...
Integendeel, ...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
Por una parte...
Enerzijds ...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
Por otra parte...
Anderzijds ...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
A pesar de...
Ondanks ...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
A pesar de que...
Ondanks het feit dat ...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Desde el punto de vista científico / histórico...
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
Cabe acotar...
Bijkomend ...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Además,...
Bovendien ...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır