Esperanto | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

En términos generales, coincido con X porque...
En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Uno tiende a concordar con X ya que...
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Comprendo su planteamiento...
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
Coincido totalmente en que...
Mi tute konsentas, ke...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
Respaldo completamente la idea de que...
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
Difiero completamente en relación a...
Mi tute malkonsentas, ke...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
Me opongo firmemente a la idea de que...
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
En contraste con..., ... muestra...
En kontrasto al..., ...montras...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... en contraste con... es/son...
...per kontrasto kun...estas...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... es similar a... en lo referente a...
...estas simila al... rilate...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... y... difieren en relación a...
...kaj... malsamas en terminoj de...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
La unua..., kontraste, la dua...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Podría decir que...
Mi dirus, ke...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
A mi parecer...
Ŝajnas al mi, ke...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
En mi opinión...
Miaopinie…
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Desde mi punto de vista...
El mia vidpunkto...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Soy de la opinión de que...
Mi estas de la opinio, ke...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
A mi parecer... debido a que...
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Es cierto que..., pero...
Certe..., sed...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Koncedita, ..., tamen...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Por el contrario,...
Kontraŭe, ...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
Por una parte...
Unuflanke...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
Por otra parte...
Aliflanke…
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
A pesar de...
Malgraŭ…
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
A pesar de que...
Malgraŭ la fakto ke...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Desde el punto de vista científico / histórico...
Science/Historie parolanta...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
Cabe acotar...
Parenteze...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Además,...
Krome...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır