Danca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

En términos generales, coincido con X porque...
I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Uno tiende a concordar con X ya que...
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Comprendo su planteamiento...
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
Coincido totalmente en que...
Jeg er fuldstændig enig i det...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
Respaldo completamente la idea de que...
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
Difiero completamente en relación a...
Jeg er stærkt uenig i at...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
Me opongo firmemente a la idea de que...
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
... og... er ens/forskellige med hensyn til...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
En contraste con..., ... muestra...
I modsætning til..., ...viser...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... en contraste con... es/son...
...i modsætning til... er...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... es similar a... en lo referente a...
...er lig... i forbindelse med
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... y... difieren en relación a...
...og... er forskellige med hensyn til...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Den første..., i modsætning til, den anden...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Podría decir que...
Jeg ville sige at...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
A mi parecer...
For mig virker det som om at...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
En mi opinión...
Efter min mening...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Desde mi punto de vista...
Fra mit synspunkt...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Soy de la opinión de que...
Jeg er af den mening at...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
A mi parecer... debido a que...
Det er min opfattelse at... fordi...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Es cierto que..., pero...
Indrømmet..., men...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Er det sandt at..., men faktum er at...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Selvom, ikke desto mindre...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Por el contrario,...
Derimod,...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
Por una parte...
På den ene side...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
Por otra parte...
På den anden side...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
A pesar de...
På trods af...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
A pesar de que...
Til trods for det faktum at...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Desde el punto de vista científico / histórico...
Videnskabeligt/historisk set...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
Cabe acotar...
I øvrigt...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Además,...
Endvidere...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır