Çekçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

En términos generales, coincido con X porque...
Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Uno tiende a concordar con X ya que...
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Comprendo su planteamiento...
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
Coincido totalmente en que...
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
Respaldo completamente la idea de que...
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
Difiero completamente en relación a...
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
Me opongo firmemente a la idea de que...
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
En contraste con..., ... muestra...
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... en contraste con... es/son...
... na rozdíl od... je/jsou...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... es similar a... en lo referente a...
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... y... difieren en relación a...
... a... se liší, pokud jde o...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
První... na rozdíl od druhého...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Podría decir que...
Řekla bych, že...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
A mi parecer...
Zdá se mi, že...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
En mi opinión...
Podle mého názoru...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Desde mi punto de vista...
Z mého pohledu...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Soy de la opinión de que...
Jsem toho názoru, že...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
A mi parecer... debido a que...
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Es cierto que..., pero...
Nelze popřít, že..., ale ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Nelze popřít, že..., nicméně...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Por el contrario,...
Naopak/Naproti očekávání...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
Por una parte...
Na jedné straně...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
Por otra parte...
Na druhé straně...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
A pesar de...
Navzdory...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
A pesar de que...
Navzdory tomu, že...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Desde el punto de vista científico / histórico...
Vědecky/Historicky vzato...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
Cabe acotar...
Mimochodem...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Además,...
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır