Rumence | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

Broadly speaking, I agree with… because…
În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
One is very much inclined to agree with… because…
Cineva este de acord cu...deoarece...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
I can see his/her point.
Înţeleg punctul său de vedere.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
I entirely agree that…
Sunt în totalitate de acord că...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

Broadly speaking, I disagree with… because…
În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
One is very much inclined to disagree with… because…
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
I can see his point, but disagree with it entirely.
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
I strongly disagree that…
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
I am firmly opposed to the idea that…
Mă opun total ideii conform căreia...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

…and…are similar/different as regards to…
...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
In contrast to…, …shows…
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
…by contrast with… is/are…
...în opoziţie cu...este/sunt...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
…is similar to… in respect of…
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
…and… differ in terms of...
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
The first…, by contrast, the second…
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
One difference between… and… is that…, whereas…
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

I would say that…
Aş putea spune că...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
It seems to me that…
Impresia mea este că...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
In my opinion…
După părerea mea,...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
From my point of view…
Din punctul meu de vedere...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
I am of the opinion that…
Sunt de părere că...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
It is my belief that… because…
Convingerea mea este că... deoarece...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Let us now analyze/turn to/examine…
Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Admittedly…, but…
Admitem faptul că..., dar...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
It is true that…, yet the fact remains that…
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Granted, …, nevertheless…
Se admite faptul că..., însă...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
On the contrary, …
Din contră,...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
On the one hand…
Pe de o parte...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
On the other hand…
Pe de altă parte...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
In spite of…
Contrar...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Despite the fact that…
În ciuda faptului că...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Scientifically/Historically speaking…
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
Incidentally…
Întâmplător...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Furthermore…
Mai mult decât atât...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır