Macarca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

Broadly speaking, I agree with… because…
Általában beszélve egyetértek vele, mert...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
One is very much inclined to agree with… because…
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
I can see his/her point.
Értem, amit mond.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
I entirely agree that…
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

Broadly speaking, I disagree with… because…
Általánosan nem értek vele egyet, mert....
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
One is very much inclined to disagree with… because…
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
I can see his point, but disagree with it entirely.
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
I strongly disagree that…
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
I am firmly opposed to the idea that…
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

…and…are similar/different as regards to…
.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
In contrast to…, …shows…
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
…by contrast with… is/are…
....-val/vel ellentétben, a .......
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
…is similar to… in respect of…
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
…and… differ in terms of...
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
The first…, by contrast, the second…
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
One difference between… and… is that…, whereas…
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

I would say that…
Azt mondanám, hogy ...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
It seems to me that…
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
In my opinion…
Véleményem szerint ...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
From my point of view…
Véleményem szerint ...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
I am of the opinion that…
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
It is my belief that… because…
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Let us now analyze/turn to/examine…
Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Admittedly…, but…
Hozzátéve ...., de ....
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
It is true that…, yet the fact remains that…
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Granted, …, nevertheless…
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
On the contrary, …
Ezzel ellentétben ....
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
On the one hand…
Másrészt viszont ....
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
On the other hand…
Másrészt ...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
In spite of…
Ellentében a ....-val/vel, a ....
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Despite the fact that…
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Scientifically/Historically speaking…
Tudományosan/történelmileg ...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
Incidentally…
Mellékesen....
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Furthermore…
Továbbá ....
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır