Korece | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

Broadly speaking, I agree with… because…
일반적으로는 저는 ....의 의견에 동의합니다. 왜냐하면, ...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
One is very much inclined to agree with… because…
대개 ... 와 같은 의견을 나타냅니다. 왜냐하면, ...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
I can see his/her point.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
I entirely agree that…
저는 ... 의 의견에 전적으로 동의 합니다.
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
I endorse wholeheartedly the opinion that…
...라는 의견을 진심으로 받아들입니다.
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

Broadly speaking, I disagree with… because…
일반적으로 말해, 저는 ...의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
One is very much inclined to disagree with… because…
대개 ....의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
I can see his point, but disagree with it entirely.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다. 하지만, 전 전적으로 동의할 수 없습니다.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
I strongly disagree that…
....라는 의견에 강하게 반대합니다.
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
I am firmly opposed to the idea that…
....라는 생각에 대해 굳게 반대합니다.
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

…and…are similar/different as regards to…
.. 과 ... 는 ..... 한 점에서 공통점을 공유하고 있습니다/ 차이점을 갖고 있습니다.
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
In contrast to…, …shows…
....에 반하여, ...는 ....를 나타내고 있습니다.
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
…by contrast with… is/are…
....와는 다르게, ...는 ...입니다.
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
…is similar to… in respect of…
...는 ....와 .....한 점에서 유사점을 갖고 있습니다.
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
…and… differ in terms of...
...과 ....는 ....한 면에서 서로 다릅니다.
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
The first…, by contrast, the second…
처음의 ....는 이런데에 반해, 두번째의 ...는 ... 습니다.
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
One of the main similarities/differences between… and… is that…
...과 ...의 중요한 유사점/ 차이점 중 하나는 ... 입니다.
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
One difference between… and… is that…, whereas…
...과 ...의 차이점 중 하나는 ...입니다. 더 많은 차이점으로는 .... 이 있습니다.
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

I would say that…
.....라고 말하고 싶습니다.
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
It seems to me that…
제가 보기에는 .... 인 것 같습니다.
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
In my opinion…
제 생각에는, ...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
From my point of view…
저의 관점에서는, ...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
I am of the opinion that…
저는 ... 한 의견을 갖고 있습니다.
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
이에 대해서는 여러 이유들이 있습니다. 첫째로, ... 둘째로, ...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
It is my belief that… because…
저는 ... 다고 믿습니다. 왜냐하면, ....
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Let us now analyze/turn to/examine…
그렇다면, 이젠 ...을 분석/관찰 하여 봅시다.
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
... 은 이제 분명합니다. 그렇다면, ...으로 관심을 돌려봅시다.
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
게다가, 이것에 대한 반박 의견인 ... 을 무시할 수 없습니다.
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Admittedly…, but…
... 을 인정합니다. 하지만, ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
It is true that…, yet the fact remains that…
... 인 것은 사실입니다. 하지만, ... 라는 사실은 유효합니다.
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Granted, …, nevertheless…
... 라고 하더라도, .... 입니다.
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
On the contrary, …
반대로, ...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
On the one hand…
한편으로는 ...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
On the other hand…
다른 한편으로는 ...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
In spite of…
... 에도 불구하고, ...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Despite the fact that…
... 한 사실에도 불구하고,
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Scientifically/Historically speaking…
과학적으로/ 역사적으로 말하면, ...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
Incidentally…
부수적으로, ...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Furthermore…
게다가, ...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır