Çince | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

Broadly speaking, I agree with… because…
一般来说,我同意...,因为...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
One is very much inclined to agree with… because…
人们较倾向于同意...,因为...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
I can see his/her point.
我能理解他/她的观点。
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
I entirely agree that…
我完全同意...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
I endorse wholeheartedly the opinion that…
我完全赞同...的观点。
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

Broadly speaking, I disagree with… because…
总的来说,我不同意...,因为...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
One is very much inclined to disagree with… because…
人们较倾向于不同意...,因为...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
I can see his point, but disagree with it entirely.
我明白他的意思,但是完全不同意。
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
I strongly disagree that…
我强烈不同意...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
I am firmly opposed to the idea that…
我坚决反对...的观点
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

…and…are similar/different as regards to…
就...方面,...和...相似/不同
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
In contrast to…, …shows…
和...比,...表明...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
…by contrast with… is/are…
对比...,...是...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
…is similar to… in respect of…
在...方面,...和...是相似的
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
…and… differ in terms of...
在...方面,...和...不同
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
The first…, by contrast, the second…
第一...,与此对比,第二...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
One of the main similarities/differences between… and… is that…
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
One difference between… and… is that…, whereas…
...和...的一个不同点是...,而...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

I would say that…
我想说的是...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
It seems to me that…
对我来说,它像是...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
In my opinion…
在我看来...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
From my point of view…
我认为...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
I am of the opinion that…
我的观点是...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
It is my belief that… because…
我相信...,因为...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Let us now analyze/turn to/examine…
现在让我们分析/转到/研究...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
...清楚了,让我们把注意力转到...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Admittedly…, but…
诚然...,但是...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
It is true that…, yet the fact remains that…
...是对的,但是事实上...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Granted, …, nevertheless…
诚然...,但是...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
On the contrary, …
相反...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
On the one hand…
一方面...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
On the other hand…
另一方面...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
In spite of…
尽管...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Despite the fact that…
尽管...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Scientifically/Historically speaking…
从科学/历史角度讲...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
Incidentally…
附带说一句...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Furthermore…
此外...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır