Türkçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Ik begrijp zijn/haar punt.
Demek istediğini anlıyorum.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
...'a tamamen katılıyorum.
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
In tegenstelling tot ..., toont ...
...'a karşılık ... gösterir ki ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
...'a karşın ...'daki ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Ik zou zeggen dat ...
Demek istediğim ...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Het lijkt mij dat ...
Bana öyle görünüyor ki ...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Naar mijn mening ...
Bence ...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Vanuit mijn standpunt ...
Benim bakış açıma göre ...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Ik ben van mening dat ...
... görüşündeyim.
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
İnancıma göre ... çünkü ...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Toegegeven ..., maar ...
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Integendeel, ...
Ancak buna karşıt olarak ...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
Enerzijds ...
Bir açıdan baktığımızda ...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
Anderzijds ...
Diğer açıdan baktığımızda ...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
Ondanks ...
... olmasına rağmen
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Ondanks het feit dat ...
... gibi bir gerçeğe rağmen
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
Bijkomend ...
Antiparantez ...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Bovendien ...
Buna ilaveten ...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır