Tayca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Ik begrijp zijn/haar punt.
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
ฉันยอมรับว่า...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
In tegenstelling tot ..., toont ...
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Ik zou zeggen dat ...
ฉันจะพูดว่า...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Het lijkt mij dat ...
ดูเหมือนว่า...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Naar mijn mening ...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Vanuit mijn standpunt ...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Ik ben van mening dat ...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Toegegeven ..., maar ...
ยอมรับ...แต่...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Integendeel, ...
ในทางตรงกันข้าม...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
Enerzijds ...
ในอีกด้านหนึ่ง...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
Anderzijds ...
ในอีกด้านหนึ่ง...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
Ondanks ...
ถึงแม้ว่า...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Ondanks het feit dat ...
ถึงแม้ว่า...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
Bijkomend ...
โดยบังเอิญ...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Bovendien ...
นอกจากนี้...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır