Rumence | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Cineva este de acord cu...deoarece...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Ik begrijp zijn/haar punt.
Înţeleg punctul său de vedere.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Sunt în totalitate de acord că...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Mă opun total ideii conform căreia...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
In tegenstelling tot ..., toont ...
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
...în opoziţie cu...este/sunt...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Ik zou zeggen dat ...
Aş putea spune că...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Het lijkt mij dat ...
Impresia mea este că...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Naar mijn mening ...
După părerea mea,...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Vanuit mijn standpunt ...
Din punctul meu de vedere...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Ik ben van mening dat ...
Sunt de părere că...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Convingerea mea este că... deoarece...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Toegegeven ..., maar ...
Admitem faptul că..., dar...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Se admite faptul că..., însă...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Integendeel, ...
Din contră,...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
Enerzijds ...
Pe de o parte...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
Anderzijds ...
Pe de altă parte...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
Ondanks ...
Contrar...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Ondanks het feit dat ...
În ciuda faptului că...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
Bijkomend ...
Întâmplător...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Bovendien ...
Mai mult decât atât...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır