Macarca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Általában beszélve egyetértek vele, mert...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Ik begrijp zijn/haar punt.
Értem, amit mond.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Általánosan nem értek vele egyet, mert....
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
In tegenstelling tot ..., toont ...
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
....-val/vel ellentétben, a .......
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Ik zou zeggen dat ...
Azt mondanám, hogy ...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Het lijkt mij dat ...
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Naar mijn mening ...
Véleményem szerint ...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Vanuit mijn standpunt ...
Véleményem szerint ...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Ik ben van mening dat ...
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Toegegeven ..., maar ...
Hozzátéve ...., de ....
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Integendeel, ...
Ezzel ellentétben ....
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
Enerzijds ...
Másrészt viszont ....
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
Anderzijds ...
Másrészt ...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
Ondanks ...
Ellentében a ....-val/vel, a ....
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Ondanks het feit dat ...
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Tudományosan/történelmileg ...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
Bijkomend ...
Mellékesen....
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Bovendien ...
Továbbá ....
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır