Lehçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Ik begrijp zijn/haar punt.
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
W pełni się zgadzam z...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
In tegenstelling tot ..., toont ...
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
....i...rożnią się pod względem...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Ik zou zeggen dat ...
Powiedziałbym, że...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Het lijkt mij dat ...
Wydaje mi się, że...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Naar mijn mening ...
Moim zdaniem...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Vanuit mijn standpunt ...
Z mojego punktu widzenia...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Ik ben van mening dat ...
Jestem zdania, że...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Toegegeven ..., maar ...
Wprawdzie..., ale...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Integendeel, ...
Przeciwnie, ...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
Enerzijds ...
Z jednej strony...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
Anderzijds ...
Z drugiej strony...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
Ondanks ...
Pomimo/Wbrew...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Ondanks het feit dat ...
Pomimo faktu, że...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
Bijkomend ...
Nawiasem mówiąc, ...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Bovendien ...
Ponadto...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır