İsveççe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Ik begrijp zijn/haar punt.
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Jag håller helt med om att ...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
... och ... är lika/olika när det gäller ...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
In tegenstelling tot ..., toont ...
I motsats till ..., ... visar ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
... till skillnad från ... är...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
... liknar ... när det gäller ...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Ik zou zeggen dat ...
Jag skulle säga att ...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Het lijkt mij dat ...
För mig verkar det som att ...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Naar mijn mening ...
Enligt min åsikt ...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Vanuit mijn standpunt ...
Från min synpunkt sett ...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Ik ben van mening dat ...
Jag är av den uppfattningen att ...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Låt oss nu analysera/undersöka ...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Toegegeven ..., maar ...
Visserligen ... men ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Integendeel, ...
Tvärtom ...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
Enerzijds ...
Å ena sidan ...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
Anderzijds ...
Å andra sidan ...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
Ondanks ...
Trots ...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Ondanks het feit dat ...
Trots att ...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
Bijkomend ...
För övrigt/Förresten ...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Bovendien ...
Dessutom ...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır