Çekçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Ik begrijp zijn/haar punt.
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
In tegenstelling tot ..., toont ...
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
... na rozdíl od... je/jsou...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
... a... se liší, pokud jde o...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
První... na rozdíl od druhého...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Ik zou zeggen dat ...
Řekla bych, že...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Het lijkt mij dat ...
Zdá se mi, že...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Naar mijn mening ...
Podle mého názoru...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Vanuit mijn standpunt ...
Z mého pohledu...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Ik ben van mening dat ...
Jsem toho názoru, že...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Toegegeven ..., maar ...
Nelze popřít, že..., ale ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Nelze popřít, že..., nicméně...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Integendeel, ...
Naopak/Naproti očekávání...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
Enerzijds ...
Na jedné straně...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
Anderzijds ...
Na druhé straně...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
Ondanks ...
Navzdory...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Ondanks het feit dat ...
Navzdory tomu, že...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Vědecky/Historicky vzato...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
Bijkomend ...
Mimochodem...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Bovendien ...
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır