Lehçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Je comprends son point de vue.
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
Je suis entièrement d'accord que...
W pełni się zgadzam z...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
Je cautionne entièrement l'idée que...
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
Je suis fermement opposé à l'idée que...
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

...and... sont similaires/différents au regard de...
...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
En opposition avec..., ...montre...
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
..., par contraste avec..., est/sont...
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...est similaire à... en ce qui concerne...
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...et... diffèrent en termes de...
....i...rożnią się pod względem...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Le premier..., a contrario, le second...
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Je dirais que...
Powiedziałbym, że...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Il me semble que...
Wydaje mi się, że...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
À mon sens...
Moim zdaniem...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Selon mon point de vue...
Z mojego punktu widzenia...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Je suis d'opinion que...
Jestem zdania, że...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
Je suis persuadé intimement que... parce que...
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Analysons/tournons-nous vers/examinons...
Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
De l'avis général..., mais...
Wprawdzie..., ale...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Il va de soi que..., cependant...
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Au contraire, ...
Przeciwnie, ...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
D'un coté...
Z jednej strony...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
D'un autre côté...
Z drugiej strony...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
En dépit de...
Pomimo/Wbrew...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
En dépit du fait que...
Pomimo faktu, że...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
À propos de...
Nawiasem mówiąc, ...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
En outre...
Ponadto...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır