İsveççe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Je comprends son point de vue.
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
Je suis entièrement d'accord que...
Jag håller helt med om att ...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
Je cautionne entièrement l'idée que...
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
Je suis fermement opposé à l'idée que...
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

...and... sont similaires/différents au regard de...
... och ... är lika/olika när det gäller ...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
En opposition avec..., ...montre...
I motsats till ..., ... visar ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
..., par contraste avec..., est/sont...
... till skillnad från ... är...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...est similaire à... en ce qui concerne...
... liknar ... när det gäller ...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...et... diffèrent en termes de...
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Le premier..., a contrario, le second...
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Je dirais que...
Jag skulle säga att ...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Il me semble que...
För mig verkar det som att ...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
À mon sens...
Enligt min åsikt ...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Selon mon point de vue...
Från min synpunkt sett ...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Je suis d'opinion que...
Jag är av den uppfattningen att ...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
Je suis persuadé intimement que... parce que...
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Analysons/tournons-nous vers/examinons...
Låt oss nu analysera/undersöka ...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
De l'avis général..., mais...
Visserligen ... men ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Il va de soi que..., cependant...
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Au contraire, ...
Tvärtom ...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
D'un coté...
Å ena sidan ...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
D'un autre côté...
Å andra sidan ...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
En dépit de...
Trots ...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
En dépit du fait que...
Trots att ...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
À propos de...
För övrigt/Förresten ...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
En outre...
Dessutom ...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır