Hollandaca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Je comprends son point de vue.
Ik begrijp zijn/haar punt.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
Je suis entièrement d'accord que...
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
Je cautionne entièrement l'idée que...
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
Je suis fermement opposé à l'idée que...
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

...and... sont similaires/différents au regard de...
... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
En opposition avec..., ...montre...
In tegenstelling tot ..., toont ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
..., par contraste avec..., est/sont...
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...est similaire à... en ce qui concerne...
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...et... diffèrent en termes de...
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Le premier..., a contrario, le second...
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Je dirais que...
Ik zou zeggen dat ...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Il me semble que...
Het lijkt mij dat ...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
À mon sens...
Naar mijn mening ...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Selon mon point de vue...
Vanuit mijn standpunt ...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Je suis d'opinion que...
Ik ben van mening dat ...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
Je suis persuadé intimement que... parce que...
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Analysons/tournons-nous vers/examinons...
Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
De l'avis général..., mais...
Toegegeven ..., maar ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Il va de soi que..., cependant...
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Au contraire, ...
Integendeel, ...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
D'un coté...
Enerzijds ...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
D'un autre côté...
Anderzijds ...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
En dépit de...
Ondanks ...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
En dépit du fait que...
Ondanks het feit dat ...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
À propos de...
Bijkomend ...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
En outre...
Bovendien ...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır