Çince | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
一般来说,我同意...,因为...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
人们较倾向于同意...,因为...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Je comprends son point de vue.
我能理解他/她的观点。
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
Je suis entièrement d'accord que...
我完全同意...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
Je cautionne entièrement l'idée que...
我完全赞同...的观点。
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
总的来说,我不同意...,因为...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
人们较倾向于不同意...,因为...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
我明白他的意思,但是完全不同意。
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
我强烈不同意...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
Je suis fermement opposé à l'idée que...
我坚决反对...的观点
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

...and... sont similaires/différents au regard de...
就...方面,...和...相似/不同
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
En opposition avec..., ...montre...
和...比,...表明...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
..., par contraste avec..., est/sont...
对比...,...是...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...est similaire à... en ce qui concerne...
在...方面,...和...是相似的
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...et... diffèrent en termes de...
在...方面,...和...不同
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Le premier..., a contrario, le second...
第一...,与此对比,第二...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
...和...的一个不同点是...,而...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Je dirais que...
我想说的是...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Il me semble que...
对我来说,它像是...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
À mon sens...
在我看来...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Selon mon point de vue...
我认为...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Je suis d'opinion que...
我的观点是...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
Je suis persuadé intimement que... parce que...
我相信...,因为...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Analysons/tournons-nous vers/examinons...
现在让我们分析/转到/研究...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
...清楚了,让我们把注意力转到...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
De l'avis général..., mais...
诚然...,但是...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
...是对的,但是事实上...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Il va de soi que..., cependant...
诚然...,但是...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Au contraire, ...
相反...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
D'un coté...
一方面...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
D'un autre côté...
另一方面...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
En dépit de...
尽管...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
En dépit du fait que...
尽管...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Scientifiquement/Historiquement parlant...
从科学/历史角度讲...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
À propos de...
附带说一句...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
En outre...
此外...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır