Türkçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Demek istediğini anlıyorum.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
Mi tute konsentas, ke...
...'a tamamen katılıyorum.
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
Mi tute malkonsentas, ke...
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
En kontrasto al..., ...montras...
...'a karşılık ... gösterir ki ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...per kontrasto kun...estas...
...'a karşın ...'daki ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...estas simila al... rilate...
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...kaj... malsamas en terminoj de...
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
La unua..., kontraste, la dua...
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Mi dirus, ke...
Demek istediğim ...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Ŝajnas al mi, ke...
Bana öyle görünüyor ki ...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Miaopinie…
Bence ...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
El mia vidpunkto...
Benim bakış açıma göre ...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Mi estas de la opinio, ke...
... görüşündeyim.
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
Estas mia kredo, ke... ĉar...
İnancıma göre ... çünkü ...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Certe..., sed...
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Koncedita, ..., tamen...
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Kontraŭe, ...
Ancak buna karşıt olarak ...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
Unuflanke...
Bir açıdan baktığımızda ...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
Aliflanke…
Diğer açıdan baktığımızda ...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
Malgraŭ…
... olmasına rağmen
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Malgraŭ la fakto ke...
... gibi bir gerçeğe rağmen
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Science/Historie parolanta...
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
Parenteze...
Antiparantez ...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Krome...
Buna ilaveten ...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır