Rusça | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Согласие
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Я понимаю его/ее точку зрения.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
Mi tute konsentas, ke...
Я полностью согласен, что...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
Mi tute malkonsentas, ke...
Я совершенно не соголасен с...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Я совершенно не разделяю идею, что...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
En kontrasto al..., ...montras...
И наоборот, ... показывает...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...per kontrasto kun...estas...
В отличие от...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...estas simila al... rilate...
... похоже на ..., если принять во внимание...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...kaj... malsamas en terminoj de...
... и ... различаются в понимании ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
La unua..., kontraste, la dua...
Первое...., второе, напротив, ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Одно из различий между ... и ..., однако...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Mi dirus, ke...
Я бы предположил, что...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Ŝajnas al mi, ke...
Мне кажется, что...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Miaopinie…
Я считаю, что...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
El mia vidpunkto...
По моему мнению...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Mi estas de la opinio, ke...
Я придерживаюсь мнения, что...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Я полагаю, что...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Нельзя не заметить, что ...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Certe..., sed...
Согласен.., но...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Действительно..., и все же ... остается фактом
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Koncedita, ..., tamen...
Согласен,... , и тем неменее
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Kontraŭe, ...
Напротив,...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
Unuflanke...
С одной стороны
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
Aliflanke…
С другой стороны...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
Malgraŭ…
Несмотря на
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Malgraŭ la fakto ke...
Хотя...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Science/Historie parolanta...
Говоря научным языком...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
Parenteze...
Между прочим...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Krome...
Более того...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır