Rumence | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Cineva este de acord cu...deoarece...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Înţeleg punctul său de vedere.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
Mi tute konsentas, ke...
Sunt în totalitate de acord că...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
Mi tute malkonsentas, ke...
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Mă opun total ideii conform căreia...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
En kontrasto al..., ...montras...
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...per kontrasto kun...estas...
...în opoziţie cu...este/sunt...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...estas simila al... rilate...
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...kaj... malsamas en terminoj de...
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
La unua..., kontraste, la dua...
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Mi dirus, ke...
Aş putea spune că...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Ŝajnas al mi, ke...
Impresia mea este că...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Miaopinie…
După părerea mea,...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
El mia vidpunkto...
Din punctul meu de vedere...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Mi estas de la opinio, ke...
Sunt de părere că...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Convingerea mea este că... deoarece...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Certe..., sed...
Admitem faptul că..., dar...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Koncedita, ..., tamen...
Se admite faptul că..., însă...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Kontraŭe, ...
Din contră,...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
Unuflanke...
Pe de o parte...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
Aliflanke…
Pe de altă parte...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
Malgraŭ…
Contrar...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Malgraŭ la fakto ke...
În ciuda faptului că...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Science/Historie parolanta...
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
Parenteze...
Întâmplător...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Krome...
Mai mult decât atât...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır