Lehçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
Mi tute konsentas, ke...
W pełni się zgadzam z...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
Mi tute malkonsentas, ke...
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
En kontrasto al..., ...montras...
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...per kontrasto kun...estas...
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...estas simila al... rilate...
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...kaj... malsamas en terminoj de...
....i...rożnią się pod względem...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
La unua..., kontraste, la dua...
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Mi dirus, ke...
Powiedziałbym, że...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Ŝajnas al mi, ke...
Wydaje mi się, że...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Miaopinie…
Moim zdaniem...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
El mia vidpunkto...
Z mojego punktu widzenia...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Mi estas de la opinio, ke...
Jestem zdania, że...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Certe..., sed...
Wprawdzie..., ale...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Koncedita, ..., tamen...
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Kontraŭe, ...
Przeciwnie, ...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
Unuflanke...
Z jednej strony...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
Aliflanke…
Z drugiej strony...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
Malgraŭ…
Pomimo/Wbrew...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Malgraŭ la fakto ke...
Pomimo faktu, że...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Science/Historie parolanta...
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
Parenteze...
Nawiasem mówiąc, ...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Krome...
Ponadto...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır