Japonca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
言っていることはもっともだ。
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
Mi tute konsentas, ke...
・・・・に同意している。
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
心から・・・・という意見を支持する。
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
大まかに言って、・・・・に反対である。
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
Mi tute malkonsentas, ke...
・・・・に強く反対である。
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
・・・・という意見に断固として反対する。
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
En kontrasto al..., ...montras...
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...per kontrasto kun...estas...
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...estas simila al... rilate...
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...kaj... malsamas en terminoj de...
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
La unua..., kontraste, la dua...
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Mi dirus, ke...
・・・・と言えるかもしれない。
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Ŝajnas al mi, ke...
・・・・のように見受けられる。
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Miaopinie…
私の意見では、・・・・
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
El mia vidpunkto...
私の見方だと、・・・・
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Mi estas de la opinio, ke...
私の意見としては、・・・・
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
Estas mia kredo, ke... ĉar...
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Certe..., sed...
確かにそうだが、しかし・・・・
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Koncedita, ..., tamen...
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Kontraŭe, ...
それどころか、・・・・
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
Unuflanke...
一方では・・・・
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
Aliflanke…
しかしその一方で・・・・
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
Malgraŭ…
・・・・にもかかわらず
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Malgraŭ la fakto ke...
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Science/Historie parolanta...
科学的に/歴史的に言って・・・・
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
Parenteze...
ちなみに、・・・・
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Krome...
その上・・・・
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır