İngilizce | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Broadly speaking, I agree with… because…
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
One is very much inclined to agree with… because…
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
I can see his/her point.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
Mi tute konsentas, ke...
I entirely agree that…
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Broadly speaking, I disagree with… because…
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
One is very much inclined to disagree with… because…
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
I can see his point, but disagree with it entirely.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
Mi tute malkonsentas, ke...
I strongly disagree that…
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
I am firmly opposed to the idea that…
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
…and…are similar/different as regards to…
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
En kontrasto al..., ...montras...
In contrast to…, …shows…
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...per kontrasto kun...estas...
…by contrast with… is/are…
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...estas simila al... rilate...
…is similar to… in respect of…
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...kaj... malsamas en terminoj de...
…and… differ in terms of...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
La unua..., kontraste, la dua...
The first…, by contrast, the second…
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
One of the main similarities/differences between… and… is that…
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
One difference between… and… is that…, whereas…
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Mi dirus, ke...
I would say that…
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Ŝajnas al mi, ke...
It seems to me that…
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Miaopinie…
In my opinion…
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
El mia vidpunkto...
From my point of view…
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Mi estas de la opinio, ke...
I am of the opinion that…
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
Estas mia kredo, ke... ĉar...
It is my belief that… because…
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Let us now analyze/turn to/examine…
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Certe..., sed...
Admittedly…, but…
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
It is true that…, yet the fact remains that…
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Koncedita, ..., tamen...
Granted, …, nevertheless…
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Kontraŭe, ...
On the contrary, …
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
Unuflanke...
On the one hand…
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
Aliflanke…
On the other hand…
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
Malgraŭ…
In spite of…
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Malgraŭ la fakto ke...
Despite the fact that…
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Science/Historie parolanta...
Scientifically/Historically speaking…
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
Parenteze...
Incidentally…
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Krome...
Furthermore…
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır