Hollandaca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Ik begrijp zijn/haar punt.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
Mi tute konsentas, ke...
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
Mi tute malkonsentas, ke...
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
En kontrasto al..., ...montras...
In tegenstelling tot ..., toont ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...per kontrasto kun...estas...
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...estas simila al... rilate...
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...kaj... malsamas en terminoj de...
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
La unua..., kontraste, la dua...
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Mi dirus, ke...
Ik zou zeggen dat ...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Ŝajnas al mi, ke...
Het lijkt mij dat ...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Miaopinie…
Naar mijn mening ...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
El mia vidpunkto...
Vanuit mijn standpunt ...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Mi estas de la opinio, ke...
Ik ben van mening dat ...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Certe..., sed...
Toegegeven ..., maar ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Koncedita, ..., tamen...
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Kontraŭe, ...
Integendeel, ...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
Unuflanke...
Enerzijds ...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
Aliflanke…
Anderzijds ...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
Malgraŭ…
Ondanks ...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Malgraŭ la fakto ke...
Ondanks het feit dat ...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Science/Historie parolanta...
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
Parenteze...
Bijkomend ...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Krome...
Bovendien ...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır