Fince | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
Mi tute konsentas, ke...
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
Mi tute malkonsentas, ke...
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
En kontrasto al..., ...montras...
Verrattuna ..., ... näyttää...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...per kontrasto kun...estas...
Päinvastoin kuin ..., ... on...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...estas simila al... rilate...
... muistuttaa ... suhteessa...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...kaj... malsamas en terminoj de...
... ja ... eroavat ... perusteilta...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
La unua..., kontraste, la dua...
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Mi dirus, ke...
Voisin sanoa, että...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Ŝajnas al mi, ke...
Vaikuttaa siltä, että...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Miaopinie…
Mielestäni...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
El mia vidpunkto...
Omalta näkökantiltani katsoen...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Mi estas de la opinio, ke...
Olen sitä mieltä, että...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Uskon, että..., sillä...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Certe..., sed...
Kieltämättä..., mutta...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Koncedita, ..., tamen...
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Kontraŭe, ...
Päinvastoin...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
Unuflanke...
Toisaalta...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
Aliflanke…
Toisaalta...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
Malgraŭ…
Huolimatta...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Malgraŭ la fakto ke...
Huolimatta siitä, että...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Science/Historie parolanta...
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
Parenteze...
Ohimennen...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Krome...
Lisäksi...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır