Macarca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Általában beszélve egyetértek vele, mert...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Értem, amit mond.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
Jeg er fuldstændig enig i det...
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Általánosan nem értek vele egyet, mert....
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
Jeg er stærkt uenig i at...
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

... og... er ens/forskellige med hensyn til...
.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
I modsætning til..., ...viser...
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...i modsætning til... er...
....-val/vel ellentétben, a .......
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...er lig... i forbindelse med
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...og... er forskellige med hensyn til...
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Den første..., i modsætning til, den anden...
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Jeg ville sige at...
Azt mondanám, hogy ...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
For mig virker det som om at...
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Efter min mening...
Véleményem szerint ...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Fra mit synspunkt...
Véleményem szerint ...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Jeg er af den mening at...
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
Det er min opfattelse at... fordi...
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Indrømmet..., men...
Hozzátéve ...., de ....
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Er det sandt at..., men faktum er at...
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Selvom, ikke desto mindre...
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Derimod,...
Ezzel ellentétben ....
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
På den ene side...
Másrészt viszont ....
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
På den anden side...
Másrészt ...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
På trods af...
Ellentében a ....-val/vel, a ....
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Til trods for det faktum at...
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Videnskabeligt/historisk set...
Tudományosan/történelmileg ...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
I øvrigt...
Mellékesen....
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Endvidere...
Továbbá ....
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır