Çince | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

I store træk, er jeg enig i at... fordi...
一般来说,我同意...,因为...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
人们较倾向于同意...,因为...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Jeg kan se hans/hendes pointe.
我能理解他/她的观点。
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
Jeg er fuldstændig enig i det...
我完全同意...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
我完全赞同...的观点。
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
总的来说,我不同意...,因为...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
人们较倾向于不同意...,因为...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
我明白他的意思,但是完全不同意。
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
Jeg er stærkt uenig i at...
我强烈不同意...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
我坚决反对...的观点
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

... og... er ens/forskellige med hensyn til...
就...方面,...和...相似/不同
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
I modsætning til..., ...viser...
和...比,...表明...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...i modsætning til... er...
对比...,...是...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...er lig... i forbindelse med
在...方面,...和...是相似的
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...og... er forskellige med hensyn til...
在...方面,...和...不同
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Den første..., i modsætning til, den anden...
第一...,与此对比,第二...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
...和...的一个不同点是...,而...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Jeg ville sige at...
我想说的是...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
For mig virker det som om at...
对我来说,它像是...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Efter min mening...
在我看来...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Fra mit synspunkt...
我认为...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Jeg er af den mening at...
我的观点是...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
Det er min opfattelse at... fordi...
我相信...,因为...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Lad os analysere/skifte til/undersøge...
现在让我们分析/转到/研究...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
...清楚了,让我们把注意力转到...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Indrømmet..., men...
诚然...,但是...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Er det sandt at..., men faktum er at...
...是对的,但是事实上...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Selvom, ikke desto mindre...
诚然...,但是...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Derimod,...
相反...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
På den ene side...
一方面...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
På den anden side...
另一方面...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
På trods af...
尽管...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Til trods for det faktum at...
尽管...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Videnskabeligt/historisk set...
从科学/历史角度讲...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
I øvrigt...
附带说一句...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Endvidere...
此外...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır