Rumence | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

一般来说,我同意...,因为...
În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
人们较倾向于同意...,因为...
Cineva este de acord cu...deoarece...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
我能理解他/她的观点。
Înţeleg punctul său de vedere.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
我完全同意...
Sunt în totalitate de acord că...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
我完全赞同...的观点。
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

总的来说,我不同意...,因为...
În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
人们较倾向于不同意...,因为...
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
我明白他的意思,但是完全不同意。
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
我强烈不同意...
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
我坚决反对...的观点
Mă opun total ideii conform căreia...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

就...方面,...和...相似/不同
...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
和...比,...表明...
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
对比...,...是...
...în opoziţie cu...este/sunt...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
在...方面,...和...是相似的
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
在...方面,...和...不同
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
第一...,与此对比,第二...
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
...和...的一个不同点是...,而...
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

我想说的是...
Aş putea spune că...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
对我来说,它像是...
Impresia mea este că...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
在我看来...
După părerea mea,...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
我认为...
Din punctul meu de vedere...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
我的观点是...
Sunt de părere că...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
我相信...,因为...
Convingerea mea este că... deoarece...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

现在让我们分析/转到/研究...
Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
...清楚了,让我们把注意力转到...
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
诚然...,但是...
Admitem faptul că..., dar...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
...是对的,但是事实上...
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
诚然...,但是...
Se admite faptul că..., însă...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
相反...
Din contră,...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
一方面...
Pe de o parte...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
另一方面...
Pe de altă parte...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
尽管...
Contrar...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
尽管...
În ciuda faptului că...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
从科学/历史角度讲...
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
附带说一句...
Întâmplător...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
此外...
Mai mult decât atât...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır