Macarca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

一般来说,我同意...,因为...
Általában beszélve egyetértek vele, mert...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
人们较倾向于同意...,因为...
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
我能理解他/她的观点。
Értem, amit mond.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
我完全同意...
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
我完全赞同...的观点。
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

总的来说,我不同意...,因为...
Általánosan nem értek vele egyet, mert....
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
人们较倾向于不同意...,因为...
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
我明白他的意思,但是完全不同意。
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
我强烈不同意...
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
我坚决反对...的观点
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

就...方面,...和...相似/不同
.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
和...比,...表明...
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
对比...,...是...
....-val/vel ellentétben, a .......
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
在...方面,...和...是相似的
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
在...方面,...和...不同
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
第一...,与此对比,第二...
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
...和...的一个不同点是...,而...
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

我想说的是...
Azt mondanám, hogy ...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
对我来说,它像是...
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
在我看来...
Véleményem szerint ...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
我认为...
Véleményem szerint ...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
我的观点是...
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
我相信...,因为...
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

现在让我们分析/转到/研究...
Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
...清楚了,让我们把注意力转到...
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
诚然...,但是...
Hozzátéve ...., de ....
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
...是对的,但是事实上...
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
诚然...,但是...
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
相反...
Ezzel ellentétben ....
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
一方面...
Másrészt viszont ....
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
另一方面...
Másrészt ...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
尽管...
Ellentében a ....-val/vel, a ....
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
尽管...
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
从科学/历史角度讲...
Tudományosan/történelmileg ...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
附带说一句...
Mellékesen....
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
此外...
Továbbá ....
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır