Lehçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

一般来说,我同意...,因为...
Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
人们较倾向于同意...,因为...
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
我能理解他/她的观点。
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
我完全同意...
W pełni się zgadzam z...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
我完全赞同...的观点。
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

总的来说,我不同意...,因为...
Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
人们较倾向于不同意...,因为...
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
我明白他的意思,但是完全不同意。
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
我强烈不同意...
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
我坚决反对...的观点
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

就...方面,...和...相似/不同
...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
和...比,...表明...
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
对比...,...是...
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
在...方面,...和...是相似的
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
在...方面,...和...不同
....i...rożnią się pod względem...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
第一...,与此对比,第二...
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
...和...的一个不同点是...,而...
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

我想说的是...
Powiedziałbym, że...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
对我来说,它像是...
Wydaje mi się, że...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
在我看来...
Moim zdaniem...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
我认为...
Z mojego punktu widzenia...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
我的观点是...
Jestem zdania, że...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
我相信...,因为...
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

现在让我们分析/转到/研究...
Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
...清楚了,让我们把注意力转到...
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
诚然...,但是...
Wprawdzie..., ale...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
...是对的,但是事实上...
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
诚然...,但是...
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
相反...
Przeciwnie, ...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
一方面...
Z jednej strony...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
另一方面...
Z drugiej strony...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
尽管...
Pomimo/Wbrew...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
尽管...
Pomimo faktu, że...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
从科学/历史角度讲...
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
附带说一句...
Nawiasem mówiąc, ...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
此外...
Ponadto...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır