İtalyanca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

一般来说,我同意...,因为...
Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
人们较倾向于同意...,因为...
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
我能理解他/她的观点。
Si può comprendere il punto di vista di...
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
我完全同意...
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
我完全赞同...的观点。
Sostengo l'idea secondo la quale...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

总的来说,我不同意...,因为...
Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
人们较倾向于不同意...,因为...
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
我明白他的意思,但是完全不同意。
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
我强烈不同意...
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
我坚决反对...的观点
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

就...方面,...和...相似/不同
... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
和...比,...表明...
A differenza di..., ... mostra...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
对比...,...是...
In contrasto con..., .... è...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
在...方面,...和...是相似的
... è simile a ... in quanto entrambi...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
在...方面,...和...不同
... e... differiscono in termini di...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
第一...,与此对比,第二...
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
...和...的一个不同点是...,而...
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

我想说的是...
Si potrebbe dunque affermare che...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
对我来说,它像是...
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
在我看来...
Secondo il mio punto di vista...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
我认为...
Da una prospettiva prettamente personale...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
我的观点是...
Sono dell'idea che...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
我相信...,因为...
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

现在让我们分析/转到/研究...
Spostando l'attenzione verso...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
...清楚了,让我们把注意力转到...
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
诚然...,但是...
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
...是对的,但是事实上...
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
诚然...,但是...
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
相反...
Al contrario...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
一方面...
Da un lato...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
另一方面...
Dall'altro...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
尽管...
A dispetto di...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
尽管...
Nonostante si ritenga che...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
从科学/历史角度讲...
Scientificamente/Storicamente...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
附带说一句...
A tal proposito...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
此外...
Inoltre...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır