İspanyolca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

一般来说,我同意...,因为...
En términos generales, coincido con X porque...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
人们较倾向于同意...,因为...
Uno tiende a concordar con X ya que...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
我能理解他/她的观点。
Comprendo su planteamiento...
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
我完全同意...
Coincido totalmente en que...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
我完全赞同...的观点。
Respaldo completamente la idea de que...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

总的来说,我不同意...,因为...
En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
人们较倾向于不同意...,因为...
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
我明白他的意思,但是完全不同意。
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
我强烈不同意...
Difiero completamente en relación a...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
我坚决反对...的观点
Me opongo firmemente a la idea de que...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

就...方面,...和...相似/不同
... y... son similares/diferentes en cuanto a...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
和...比,...表明...
En contraste con..., ... muestra...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
对比...,...是...
... en contraste con... es/son...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
在...方面,...和...是相似的
... es similar a... en lo referente a...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
在...方面,...和...不同
... y... difieren en relación a...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
第一...,与此对比,第二...
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
...和...的一个不同点是...,而...
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

我想说的是...
Podría decir que...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
对我来说,它像是...
A mi parecer...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
在我看来...
En mi opinión...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
我认为...
Desde mi punto de vista...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
我的观点是...
Soy de la opinión de que...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
我相信...,因为...
A mi parecer... debido a que...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

现在让我们分析/转到/研究...
Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
...清楚了,让我们把注意力转到...
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
诚然...,但是...
Es cierto que..., pero...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
...是对的,但是事实上...
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
诚然...,但是...
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
相反...
Por el contrario,...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
一方面...
Por una parte...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
另一方面...
Por otra parte...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
尽管...
A pesar de...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
尽管...
A pesar de que...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
从科学/历史角度讲...
Desde el punto de vista científico / histórico...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
附带说一句...
Cabe acotar...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
此外...
Además,...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır