İngilizce | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

一般来说,我同意...,因为...
Broadly speaking, I agree with… because…
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
人们较倾向于同意...,因为...
One is very much inclined to agree with… because…
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
我能理解他/她的观点。
I can see his/her point.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
我完全同意...
I entirely agree that…
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
我完全赞同...的观点。
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

总的来说,我不同意...,因为...
Broadly speaking, I disagree with… because…
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
人们较倾向于不同意...,因为...
One is very much inclined to disagree with… because…
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
我明白他的意思,但是完全不同意。
I can see his point, but disagree with it entirely.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
我强烈不同意...
I strongly disagree that…
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
我坚决反对...的观点
I am firmly opposed to the idea that…
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

就...方面,...和...相似/不同
…and…are similar/different as regards to…
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
和...比,...表明...
In contrast to…, …shows…
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
对比...,...是...
…by contrast with… is/are…
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
在...方面,...和...是相似的
…is similar to… in respect of…
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
在...方面,...和...不同
…and… differ in terms of...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
第一...,与此对比,第二...
The first…, by contrast, the second…
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
One of the main similarities/differences between… and… is that…
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
...和...的一个不同点是...,而...
One difference between… and… is that…, whereas…
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

我想说的是...
I would say that…
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
对我来说,它像是...
It seems to me that…
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
在我看来...
In my opinion…
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
我认为...
From my point of view…
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
我的观点是...
I am of the opinion that…
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
我相信...,因为...
It is my belief that… because…
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

现在让我们分析/转到/研究...
Let us now analyze/turn to/examine…
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
...清楚了,让我们把注意力转到...
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
诚然...,但是...
Admittedly…, but…
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
...是对的,但是事实上...
It is true that…, yet the fact remains that…
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
诚然...,但是...
Granted, …, nevertheless…
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
相反...
On the contrary, …
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
一方面...
On the one hand…
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
另一方面...
On the other hand…
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
尽管...
In spite of…
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
尽管...
Despite the fact that…
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
从科学/历史角度讲...
Scientifically/Historically speaking…
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
附带说一句...
Incidentally…
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
此外...
Furthermore…
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır