Fransızca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

一般来说,我同意...,因为...
D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
人们较倾向于同意...,因为...
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
我能理解他/她的观点。
Je comprends son point de vue.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
我完全同意...
Je suis entièrement d'accord que...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
我完全赞同...的观点。
Je cautionne entièrement l'idée que...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

总的来说,我不同意...,因为...
D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
人们较倾向于不同意...,因为...
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
我明白他的意思,但是完全不同意。
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
我强烈不同意...
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
我坚决反对...的观点
Je suis fermement opposé à l'idée que...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

就...方面,...和...相似/不同
...and... sont similaires/différents au regard de...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
和...比,...表明...
En opposition avec..., ...montre...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
对比...,...是...
..., par contraste avec..., est/sont...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
在...方面,...和...是相似的
...est similaire à... en ce qui concerne...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
在...方面,...和...不同
...et... diffèrent en termes de...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
第一...,与此对比,第二...
Le premier..., a contrario, le second...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
...和...的一个不同点是...,而...
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

我想说的是...
Je dirais que...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
对我来说,它像是...
Il me semble que...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
在我看来...
À mon sens...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
我认为...
Selon mon point de vue...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
我的观点是...
Je suis d'opinion que...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
我相信...,因为...
Je suis persuadé intimement que... parce que...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

现在让我们分析/转到/研究...
Analysons/tournons-nous vers/examinons...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
...清楚了,让我们把注意力转到...
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
诚然...,但是...
De l'avis général..., mais...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
...是对的,但是事实上...
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
诚然...,但是...
Il va de soi que..., cependant...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
相反...
Au contraire, ...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
一方面...
D'un coté...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
另一方面...
D'un autre côté...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
尽管...
En dépit de...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
尽管...
En dépit du fait que...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
从科学/历史角度讲...
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
附带说一句...
À propos de...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
此外...
En outre...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır