Esperanto | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

一般来说,我同意...,因为...
En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
人们较倾向于同意...,因为...
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
我能理解他/她的观点。
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
我完全同意...
Mi tute konsentas, ke...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
我完全赞同...的观点。
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

总的来说,我不同意...,因为...
En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
人们较倾向于不同意...,因为...
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
我明白他的意思,但是完全不同意。
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
我强烈不同意...
Mi tute malkonsentas, ke...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
我坚决反对...的观点
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

就...方面,...和...相似/不同
...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
和...比,...表明...
En kontrasto al..., ...montras...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
对比...,...是...
...per kontrasto kun...estas...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
在...方面,...和...是相似的
...estas simila al... rilate...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
在...方面,...和...不同
...kaj... malsamas en terminoj de...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
第一...,与此对比,第二...
La unua..., kontraste, la dua...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
...和...的一个不同点是...,而...
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

我想说的是...
Mi dirus, ke...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
对我来说,它像是...
Ŝajnas al mi, ke...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
在我看来...
Miaopinie…
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
我认为...
El mia vidpunkto...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
我的观点是...
Mi estas de la opinio, ke...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
我相信...,因为...
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

现在让我们分析/转到/研究...
Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
...清楚了,让我们把注意力转到...
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
诚然...,但是...
Certe..., sed...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
...是对的,但是事实上...
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
诚然...,但是...
Koncedita, ..., tamen...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
相反...
Kontraŭe, ...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
一方面...
Unuflanke...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
另一方面...
Aliflanke…
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
尽管...
Malgraŭ…
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
尽管...
Malgraŭ la fakto ke...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
从科学/历史角度讲...
Science/Historie parolanta...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
附带说一句...
Parenteze...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
此外...
Krome...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır